WALNE ZGROMADZENIE 2019

TERMINARZ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2019 r.

Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Sztajerka 26, 02-855 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 26 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


UCHWAŁY

Uchwały podjęte na ZWZ 5th Avenue Holding S.A w dniu 26 czerwca 2019 r.
pobierz pdf


DOKUMENTY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Formularz do głosowania przez pełnomocnika
pobierz pdf

Sprawozdanie Finansowe Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2018 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2018 rok
pobierz pdf

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2018 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2018 rok
pobierz pdf


Pytania Akcjonariuszy

Aktualnie brak pytań.