WALNE ZGROMADZENIE 2017

TERMINARZ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. na dzień 09.05.2017 r.

Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  ul. Wita Stwosza 48, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 09.05.2017 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.


UCHWAŁY

Uchwały podjęte na ZWZ 5th Avenue Holding S.A w dniu 9 maja 2017 r.
pobierz pdf


DOKUMENTY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Formularz do głosowania przez pełnomocnika
pobierz pdf

Sprawozdanie Finansowe Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2016 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2016 rok
pobierz pdf

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2016 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2016 rok
pobierz pdf


Pytania Akcjonariuszy

Aktualnie brak pytań.