Relacje

INWESTORSKIE

Informacje

5th Avenue Holding

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w Warszawie 01.06.2022

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370247, NIP 5222967449, REGON 142638103 (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 12 i 13 Statutu Spółki, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jakub Robel
Prezes Zarządu Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w Warszawie 02.06.2021

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 k.s.h. i § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 2 czerwca 2021 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy al. Armii Ludowej 26 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

-Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,

-Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje,

-Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji akcjonariusza – spółki pod firmą REAL CORP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

-Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, następujące postanowienia otrzymają nowe brzmienie:

 • 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”,

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.123.369,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.233.699 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 • 14 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.”.

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.”.

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii AE spółki 5th Avenue Holding S.A.

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia obligatariuszy obligacji na okaziciela serii AE Emitenta (dalej: „Obligacje”) o zamiarze skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu 800 (osiemset) Obligacji, tj. wszystkich istniejących Obligacji na zasadach określonych w punkcie 9.4. Warunków Emisji Obligacji – przyjętych uchwałą nr 02/11/2019 Zarządu spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie emisji Obligacji serii AE przez spółkę 5th Avenue Holding S.A.

Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) Dzień Ustalenia Praw: 22 lutego 2021 r.;

b) Dzień Płatności Odsetek: 2 marca 2021 r.;

c) Przedterminowy Wykup Obligacji: 2 marca 2021 r.

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii AD spółki 5th Avenue Holding S.A.

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia obligatariuszy obligacji na okaziciela serii AD Emitenta (dalej: „Obligacje”) o zamiarze skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu 2 700 (dwa tysiące siedemset) Obligacji, tj. wszystkich istniejących Obligacji na zasadach określonych w punkcie 9.4. Warunków Emisji Obligacji – przyjętych uchwałą nr 02/10/2019 Zarządu spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie emisji Obligacji serii AD przez spółkę 5th Avenue Holding S.A.

Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) Dzień Ustalenia Praw: 22 lutego 2021 r.;

b) Dzień Płatności Odsetek: 2 marca 2021 r.;

c) Przedterminowy Wykup Obligacji: 2 marca 2021 r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 16:30.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 16:30.

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie części obligacji na okaziciela serii AD spółki 5th Avenue Holding S.A.

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia obligatariuszy obligacji na okaziciela serii AD Emitenta (dalej: „Obligacje”) o zamiarze skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu 2 700 (dwa tysiące siedemset) Obligacji, tj. części istniejących Obligacji na zasadach określonych w punkcie 9.4. Warunków Emisji Obligacji – przyjętych uchwałą nr 02/10/2019 Zarządu spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie emisji Obligacji serii AD przez spółkę 5th Avenue Holding S.A. 

Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) Dzień Ustalenia Praw: 22 grudnia 2020 r.;

b) Dzień Płatności Odsetek: 31 grudnia 2020 r.;

c) Przedterminowy Wykup Obligacji: 31 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii AC spółki 5th Avenue Holding S.A.

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia obligatariuszy obligacji na okaziciela serii AC Emitenta (dalej: „Obligacje”) o zamiarze skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu 1 870  (tysiąc osiemset siedemdziesiąt) Obligacji, tj. wszystkich istniejących Obligacji na zasadach określonych w punkcie 9.4. Warunków Emisji Obligacji – przyjętych uchwałą nr 01/09/2019 Zarządu spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie emisji Obligacji serii AC przez spółkę 5th Avenue Holding S.A. 

Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) Dzień Ustalenia Praw: 22 grudnia 2020 r.;

b) Dzień Płatności Odsetek: 31 grudnia 2020 r.;

c) Przedterminowy Wykup Obligacji: 31 grudnia 2020 r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 16:30.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w Warszawie 28.12.2020

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,  przy alei Armii Ludowej nr 26 (00-609), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 KSH i § 12 Statutu Spółki, zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki przy alei Armii Ludowej 26 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 

-Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,

-Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

-Wolne wnioski,

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zamierzone zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostaną poddane uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki i trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia, co wymaga zmiany zapisów statutu Spółki. Poniżej przedstawiamy proponowane zmiany:

I Zmiana § 5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000,

b) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B 9000000,

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii C, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000,

d) 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych od numeru D 0000001 do numeru D 4060000.”

Proponowane nowe brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

II Zmiana § 13 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad.”

Proponowane nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać oznaczenie daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad”.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798) z późn. zm. (dalej: „Ustawa”), spółka pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. do złożenia dokumentów akcji w biurze Spółki pod adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00-16:30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy – wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony.

PROFESJONALNE

ZARZĄDZANIE

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne, zarówno w branży obiektów komercyjnych: biurowych, hotelowych, ale również w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

DYWERSYFIKACJA ŻRÓDEŁ DOCHODU

Spółka realizuję strategię systematycznego zwiększania zakresu inwestycji w różne sektory nieruchomości komercyjnych.

DYWERSYFIKACJA OFERT NIERUCHOMOŚCI

Szeroka oferta Spółki odpowiada na potrzeby i oczekiwania inwestorów względem bezpieczeństwa inwestycji poprzez ich dywersyfikację co do typu zabudowy, standardu i lokalizacji.

WSPÓŁPRACA

SKONTAKTUJ SIĘ

5th Avenue Holding S.A. stanowi dynamicznie rozwijającą się grupę z ambitnymi projektami inwestycyjnymi w obszarze nieruchomości. Dla Inwestorów przygotowano atrakcyjną ofertę, która pomoże zrealizować stabilny zysk. Zapraszamy do kontaktu.

TOP