WALNE ZGROMADZENIE 08.2020

TERMINARZ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 31.08.2020 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzone zostanie prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


UCHWAŁY

Uchwały podjęte przez ZWZ 5th Avenue Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
pobierz pdf


DOKUMENTY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A.
pobierz pdf

Formularz do głosowania przez pełnomocnika
pobierz pdf

Sprawozdanie finansowe Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2019 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2019 rok
pobierz pdf

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2019 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2019 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding S.A. za 2019 rok
pobierz pdf


Pytania Akcjonariuszy

Aktualnie brak pytań.


Archiwum

– Walne Zgromadzenie 05.2020
– Walne Zgromadzenie 2019
– Walne Zgromadzenie 04.2018
– Walne Zgromadzenie 02.2018
– Walne Zgromadzenie 2017