Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w Warszawie 28.12.2020
Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,  przy alei Armii Ludowej nr 26 (00-609), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 KSH i § 12 Statutu Spółki, zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki przy alei Armii Ludowej 26 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

-Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,

-Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

-Wolne wnioski,

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zamierzone zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostaną poddane uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki i trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia, co wymaga zmiany zapisów statutu Spółki. Poniżej przedstawiamy proponowane zmiany:

I Zmiana § 5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000,

b) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B 9000000,

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii C, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000,

d) 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych od numeru D 0000001 do numeru D 4060000.”

Proponowane nowe brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

II Zmiana § 13 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad.”

Proponowane nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać oznaczenie daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad”.