Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w Warszawie 02.06.2021
Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 k.s.h. i § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 2 czerwca 2021 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy al. Armii Ludowej 26 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

-Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,

-Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje,

-Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

-Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji akcjonariusza – spółki pod firmą REAL CORP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

-Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, następujące postanowienia otrzymają nowe brzmienie:

  • 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”,

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.123.369,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.233.699 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

  • 14 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.”.

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.”.