Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w Warszawie 01.06.2022
Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370247, NIP 5222967449, REGON 142638103 (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 12 i 13 Statutu Spółki, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jakub Robel

Prezes Zarządu Spółki