Zawiadomienie o przedterminowym wykupie części obligacji na okaziciela serii AD spółki 5th Avenue Holding S.A.
Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia obligatariuszy obligacji na okaziciela serii AD Emitenta (dalej: „Obligacje”) o zamiarze skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu 2 700 (dwa tysiące siedemset) Obligacji, tj. części istniejących Obligacji na zasadach określonych w punkcie 9.4. Warunków Emisji Obligacji – przyjętych uchwałą nr 02/10/2019 Zarządu spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie emisji Obligacji serii AD przez spółkę 5th Avenue Holding S.A.

Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) Dzień Ustalenia Praw: 22 grudnia 2020 r.;

b) Dzień Płatności Odsetek: 31 grudnia 2020 r.;

c) Przedterminowy Wykup Obligacji: 31 grudnia 2020 r.