Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798) z późn. zm. (dalej: „Ustawa”), spółka pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. do złożenia dokumentów akcji w biurze Spółki pod adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00-16:30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy – wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony.