WALNE ZGROMADZENIE 02.2018

TERMINARZ

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.02.2018 r.

Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 26.02.2018 roku, na godzinę 8.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie programu emisji obligacji Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


UCHWAŁY

Uchwały podjęte przez NWZ 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 lutego 2018 r.
pobierz pdf


DOKUMENTY

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
pobierz pdf

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A
pobierz pdf

Formularz do głosowania przez pełnomocnika
pobierz pdf

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy
pobierz pdf


Pytania Akcjonariuszy

Aktualnie brak pytań.