WALNE ZGROMADZENIE 04.2018

TERMINARZ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 04.04.2018 r.

Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 04.04.2018 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


UCHWAŁY

Uchwały podjęte przez NWZ 5th Avenue Holding S.A. w dniu 4 kwietnia 2018 r.
pobierz pdf


DOKUMENTY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
pobierz pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A
pobierz pdf

Formularz do głosowania przez pełnomocnika
pobierz pdf

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy
pobierz pdf

Sprawozdanie Finansowe Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2017 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 5th Avenue Holding S.A. za 2017 rok
pobierz pdf

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2017 rok
pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za 2017 rok
pobierz pdf


Pytania Akcjonariuszy

Aktualnie brak pytań.